Pravidla fotbalu

A. PŘEDMLUVA

1.Slovo předsedy 2. Úvod 3. Odborné  pojmy a zkratky

B. HRACÍ PLOCHA

1. Technické parametry 2. Rozhodnutí IFAB 3. Rozhodnutí  ČMFS 4. Výklad k pravidlu

C. POČET HRÁČŮ

1 . Usnesení 2 . Rozhodnutí IFAB 3 . Rozhodnutí ČMFS 4 . Výklad k pravidlu

D. MÍČ

1. Rozměry a materiál 2 . Rohodnutí IFAB 3 . Rozhodnutí ČMFS 4 . Výklad k pravidlu

E. VÝSTROJ HRÁČŮ

1 . Základní pravidla 2 . Rozhodnutí IFAB 3 . Rozhodnutí ČMFS 4 . Výklad k pravidlu

A. PŘEDMLUVA
1.Slovo předsedy
Jistě se mnou budete souhlasit, že fotbal je nejkrásnější kolektivní hrou a současně i nejmasovějším sportem naší planety.
Díky jeho přitažlivosti pro hráče i diváky se hraje prakticky na celém světě a snad žádný z jiných sportů nedoznal takové popularity a rozmachu, jako právě on. Je jedním ze sportů, jímž se poměřuje sportovní vyspělost jednotlivých zemí, jedním ze sportů, který smazává hranice mezi státy i rozdíly mezi lidskými rasami.
Fotbal je však nejen krásná hra dovolující hráčům předvádět jemné technické kousky, ale i mužná bitva, která v osobních soubojích přináší nasazení, tvrdost a sílu.
Je proto důležité, aby všichni hráči pravidla fotbalu dobře ovládali, protože jen tak mohou plně využít všech možností k předvedení svého fotbalového umu, tvůrčí invence i fyzických dispozic, aniž by přitom ohrozili zdraví a bezpečnost jiných hráčů.
Dobrá znalost pravidel fotbalu je neméně důležitá i pro trenéry a funkcionáře, neboť ti jsou povinni vést hráče ke slušné hře a k tomu, aby i ve vypjatých situacích, které fotbal zákonitě přináší, nezapomínali na vlastní poslání sportu, totiž na úctu k soupeři a naplnění významu slov fair-play.
Neopominutelnými účastníky hry jsou i diváci, bez nichž by fotbal nebyl fotbalem. Proto je nezbytné, aby i oni v potřebné míře pravidla znali a pochopili, neboť jen tak budou moci z fotbalových stadiónů odcházet s pocitem uspokojení nad předvedenou hrou. Neznalost pravidel nebo nepochopení jejich správného výkladu může být příčinou nesportovních projevů vůči hráčům, rozhodčím a fanouškům soupeřova týmu, což v důsledcích často vede k dalším negativním jevům, které s sebou současná doba nese.
Z uvedených důvodů je proto přiměřená znalost pravidel fotbalu důležitá i pro pracovníky sdělovacích prostředků, protože právě oni v dnešním světě rozvinutých informačních technologií nejvíce ovlivňují a formují sportovní myšlení a postoje diváků.
Nejlepšími znalci pravidel fotbalu však musí být rozhodčí, od kterých se za všech okolností očekává naprostá objektivita, řízení hry v duchu pravidel, ponechání její maximální plynulosti a spádu, dále důraz na zachování sportovního charakteru a krásy této hry, včetně potlačení přehnané tvrdosti. K tomu musí být rozhodčí nejen připraven teoreticky, ale dostatečně vybaven i fyzicky, vždy musí být maximálně koncentrovaný a psychicky odolný. Přitom postavení rozhodčího v současném fotbale je stále náročnější a jeho odpovědnost značná, neboť jediným chybným verdiktem může zmařit výsledek snažení mužstev i celých týmů odborníků, kteří o dnešní špičkové výběry pečují (nebo jediným špatným rozhodnutím může odradit sponzory, z jejichž příspěvků profituje zejména fotbalová mládež). Hovořím-li však na tomto místě a v těchto souvislostech o rozhodčích, považuji za potřebné zdůraznit, že jejich úloha bude i v moderním fotbale naprosto nezastupitelná, a proto je povinností nás všech, kteří o rozvoj fotbalu pečujeme, všestranně podporovat i další profesní rozvoj rozhodčích.
Krása a půvab fotbalu spočívají mimo jiné i v tom, že od dob, kdy na hrací plochy začala v Anglii vybíhat první mužstva, se hraje prakticky podle stejných pravidel. A tato pravidla jsou shodná všude na celém světě, ať již jde o finálové utkání mistrovství světa či utkání soupeřů okresního přeboru. Je však samozřejmé, že s neustálým vývojem hry, se zdokonalováním herních stylů a hledáním nových taktických variant nastane čas od času situace, kdy je nutno úpravami pravidel nebo jejich odlišným výkladem na vývoj hry reagovat. A to je jeden z hlavních důvodů, proč Českomoravský fotbalový svaz tato nová Pravidla fotbalu vydává.
Fotbalová pravidla jsou základní normou, kterou se řídí všechny soutěže v celém fotbalovém světě, a tedy i v České republice. Dovoluji si proto touto cestou vyjádřit jménem Výkonného výboru ČMFS naději, že tato publikace se stane účinnou pomůckou rozhodčích, hráčů, trenérů i funkcionářů, stejně jako sportovní veřejnosti při prohlubování vědomostí o správné aplikaci pravidel fotbalu na hracích plochách.
JUDr. Jan OBST
předseda ČMFS

zpět
2. Úvod
Fotbalová pravidla jsou do značné míry proslulá svou konzervativností a zdánlivou neměnností. Je to dáno jak tradicí, tak i pevně zavedenými zvyklostmi uplatňovanými při jejich změnách. V roce 1997 však Mezinárodní výbor pro pravidla FIFA (IFAB) tuto tradici po dlouhé době porušil, a poprvé od roku 1938 přistoupil k zásadním úpravám, kterými podstatně změnil nejen obsah, ale i vzhled pravidel. Přitom byl veden nejen snahou učinit text, který pro dnešní dobu již zněl poněkud archaicky a „šroubovaně“, modernějším a srozumitelnějším, ale reagoval i na vývoj samotné hry, a více tak přizpůsobil literu zákona živé skutečnosti.
FIFA vydává Pravidla fotbalu ve čtyřech oficiálních jazycích, angličtině, němčině, francouzštině a španělštině. Při překladech dbá nejen na přesné převedení odborných termínů, ale snaží se v těchto jazycích vyjádřit i všechny významové odstíny. Proto i my jsme se při překladu do češtiny snažili postupovat podobně, a překlad jsme přizpůsobili zavedené a tradiční fotbalové terminologii.
Toto vydání Pravidel fotbalu obsahuje 17 kapitol s jednotlivými pravidly. Některá z nich jsou doplněna o rozhodnutí Mezinárodního výboru pro pravidla FIFA (v textu označena jako Rozhodnutí IFAB), některá další o rozhodnutí ČMFS; u každého pravidla následuje podrobný výklad. V závěru publikace je uvedeno dalších 5 příloh, které dávají bližší návody k některým specifickým situacím nebo činnostem rozhodčích; ty mají rovněž platnost závazných norem. České vydání Pravidel fotbalu jsme navíc doplnili o přílohu D Spolupráce rozhodčích, která obsahuje pokyny k řízení utkání, a která sjednocuje zásady pro pohyb, poziční postavení a signalizaci rozhodčích. Novinkou je zařazení statutu IFAB, který je obsahem přílohy E. Tento statut čtenáři osvětlí mechanismus, jakým se novinky a úpravy v pravidlech fotbalu realizují a vstupují v platnost.
Pro nové vydání Pravidel fotbalu použila FIFA i novou formu: základem každé kapitoly je text vlastního pravidla, který již neobsahuje žádné body ani články, ale je členěn pouze stručnými nadpisy. Při překladu jsme tuto novou formu pravidel respektovali, jedinou výjimku jsme učinili u pravidla XII, kde jsme dodrželi dosavadní osvědčené členění. Texty jsou přeloženy tak, aby přesně vystihovaly úmysl zákonodárce; připomínáme, že tím je výlučně IFAB, a žádná z členských zemí FIFA nemá právo, kromě pevně určených výjimek, texty pravidel měnit nebo upravovat; totéž se ostatně týká i Rozhodnutí IFAB, která jsou normou na úrovni vlastního pravidla, a jimiž se provádí k některým pravidlům doplňující výklad.
Rozhodnutími ČMFS se u některých pravidel stanovují další podmínky pro utkání hraná v rámci ČMFS, a sice pro ty případy, které vlastní pravidlo neřeší nebo řeší pouze rámcově. Doporučujeme, abyste věnovali pozornost i těmto Rozhodnutím ČMFS, protože pro utkání hraná v ČR mají rovněž platnost zákonné normy. Výklad k pravidlu má pomoci praktické aplikaci pravidel na hrací ploše; vychází vždy ze znění pravidla a v žádném případě s ním nesmí být v rozporu. Je zaměřen na typické herní situace a podrobněji popisuje řešení problémů, s nimiž se při hře můžete nejčastěji setkat.
Málokdo z běžných fotbalových příznivců si uvědomuje jednu velice závažnou skutečnost. Pravidla fotbalu, podobně jako pravidla některých dalších kolektivních sportů, jsou postavena na dvou principech. Pro některé herní situace je rozhodčímu již předem dán pravidly přesný postup, a rozhodčí v dané situaci nesmí jednat jinak. Jestliže například míč přejde pomezní čáru, musí rozhodčí nařídit vhazování ve prospěch některého družstva, a jinou alternativu k tomuto postupu nemá. Pro řadu dalších případů však pravidla opravňují rozhodčího k tomu, aby tyto situace řešil podle svého vlastního – subjektivního – uvážení, a pro tyto případy je v pravidlech použita formulace „podle názoru rozhodčího“. Z toho vyplývají dvě podstatné skutečnosti: rozhodčí má plné právo řešit tyto situace tak, jak je viděl on sám, a hráči mají povinnost jeho rozhodnutí respektovat. Typickým příkladem je pravidlo XI o ofsajdu: útočník může být v okamžiku, kdy jeho spoluhráč vystřelí na branku, sám v prostoru mezi brankářem a posledním obráncem soupeřova družstva, ale v ofsajdu bude jedině v případě, jestliže v okamžiku střely na branku – podle názoru rozhodčího – aktivně ovlivňoval hru. K posouzení této situace je tedy přímo pravidlem dáno rozhodčímu právo uplatnit k situaci svůj subjektivní názor, který se dopředu nedá, pro různé rozhodčí a pro všechny případy, sjednotit.
Závěrem dovolte už jen připomenutí: Pravidla fotbalu nejsou jedinou normou, podle které se fotbal hraje. Abyste byli opravdu dobrými znalci této hry, nezapomeňte, že existuje i Soutěžní řád, Disciplinární řád, atd.
Ing. Jan Hora
předseda Pravidlové komise ČMFS

zpět
3. Odborné pojmy a zkratky
stadion
objekt vymezený k provozování sportovní činnosti; člení se na hlediště a hřiště
hlediště
hlediště je část stadiónu určená pro diváky
hřiště
uzavřená, zpravidla oplocená vnitřní část stadiónu, na níž je vyznačena hrací plocha, do které mají přístup pouze přesně určené osoby
hrací plocha
část hřiště vyznačená v souladu s pravidly fotbalu
příslušenství hrací plochy
předměty, které tvoří součást hrací plochy nebo s ní přímo souvisejí a podle pravidla I bez nich nesmí být utkání sehráno; tvoří je branky, brankové sítě, konstrukce upevňující a podepírající brankové sítě, tyče rohových praporků, rohové praporky
vybavení hřiště
předměty, které pravidla umožňují umístit do prostoru hřiště, např. zábradlí, lavičky pro členy družstev, středové praporky a jejich tyče a pod.
utkání
začíná správně provedeným výkopem a končí závěrečným signálem rozhodčího
soutěžní utkání
utkání mistrovské nebo utkání Poháru ČMFS
úřední začátek utkání
hodina začátku utkání nařízená řídícím orgánem
čekací doba
pro rozhodčího a družstva činí 20 minut, pokud není Pravidly fotbalu nebo Soutěžním řádem stanoveno jinak
družstvo
pod pojmem družstvo se rozumí oddíl i klub
rozhodčí
rozhodčí, který je držitelem platné Licence rozhodčího, a který je delegován k řízení utkání
kvalifikovaný rozhodčí
rozhodčí, který je držitelem platné Licence rozhodčího
čtvrtý rozhodčí
rozhodčí delegovaný k utkání jako čtvrtý rozhodčí (jeho úkoly jsou specifikovány v příloze C).
oddílový rozhodčí
rozhodčí bez platné Licence rozhodčího, řídící utkání na základě dohody družstev v případě, že se rozhodčí nedostaví, nebo v případě, že rozhodčí není k řízení zápasu delegován
asistent rozhodčího
rozhodčí, který je držitelem Licence rozhodčího a který je delegován k utkání ve funkci asistenta rozhodčího
AR1, první asistent rozhodčího
rozhodčí, který je držitelem Licence rozhodčího; v delegaci na utkání je uveden na prvním místě
AR2, druhý asistent rozhodčího
rozhodčí, který je držitelem Licence rozhodčího; v delegaci na utkání je uveden na druhém místě
oddílový pomezní rozhodčí
člen oddílu nebo oddílem vybraná osoba, která na základě dohody družstev vykonává funkci pomezního rozhodčího v případě, že k utkání nebyl delegován nebo se nedostavil asistent rozhodčího
delegát utkání (není-li řídícím orgánem označen jinak)
zástupce řídícího orgánu, který byl delegován k utkání, aby kontroloval a podal zprávu o plnění povinností stanovených Pravidly fotbalu, řády a směrnicemi, a zprávu o výkonu rozhodčího a jeho asistentů
členové družstva
hráči, náhradníci a funkcionáři družstva uvedení v zápise o utkání; členy družstva jsou i hráči vystřídaní, vyloučení, nebo odvolaní družstvem ze hry, a náhradníci vyloučení z účasti na hře
funkcionáři družstva
osoby uvedené v zápise o utkání, které vykonávající funkci vedoucího družstva, trenéra, asistentů trenéra, lékaře nebo zdravotníka a maséra (povinnosti jednotlivých funkcionářů uvádí Soutěžní řád)
osoby na hře zúčastněné
11 hráčů, kteří tvoří družstvo na hrací ploše; dále hráči, kteří doplňují družstvo, pokud nezahájilo hru s plným počtem hráčů, a hráči, kteří, ať již se souhlasem rozhodčího nebo i bez něj, dočasně opustí hrací plochu
osoby na hře nezúčastněné
náhradníci, hráči vystřídaní, vyloučení nebo odvolaní kapitánem družstva ze hry, náhradníci vyloučení z účasti na hře, a dále funkcionáři družstva a osoby jiné
osoby jiné
všechny osoby, které nejsou členy družstva, např. pořadatelé, členové správy stadiónu, příslušníci Policie ČR a bezpečnostních agentur, pracovníci sdělovacích prostředků, diváci apod.
vnější vliv
cizí těleso, které se v průběhu hry ocitne na hrací ploše; může jím být také osoba na hře nezúčastněná, nebo zvíře
vyloučení z účasti na hře
týká se hráčů před zahájením hry a náhradníků před i po zahájení hry
vyloučení ze hry
týká se hráčů po zahájení hry
vykázání
opatření rozhodčího (bez udělení osobního trestu), rozumí se jím vykázání z hrací plochy, nebo z lavičky pro členy družstva a z prostoru hřiště

ČR – Česká republika
FIFA – Fédération Internationale de Football Association
UEFA – Union des Associations Européennes de Football
IFAB – International Football Association Board
ČMFS – Českomoravský fotbalový svaz
AR1 – asistent rozhodčího 1
AR2 – asistent rozhodčího 2
zpět


B. HRACÍ PLOCHA
1. Technické parametry

Rozměry
Hrací plocha musí mít tvar obdélníka. Pomezní čára musí být vždy delší, než čára branková.
Délka: minimum 90 m, maximum 120 m
Šířka: minimum 45 m, maximum 90 m
Hrací plocha pro mezinárodní utkání
Délka: minimum 100 m, maximum 110 m
Šířka: minimum 64 m, maximum 75 m
Vyznačení
Hrací plocha musí být vyznačena dobře viditelnými čárami. Tyto čáry patří k tomu území, které ohraničují.
Delší ohraničující čáry se nazývají pomezní čáry, kratší se nazývají brankové čáry.
Všechny čáry jsou nejvýše 12 cm široké.
Hrací plocha je rozdělena na dvě poloviny středovou čárou. Uprostřed středové čáry je vyznačena středová značka. Kolem středové značky je vyznačen středový kruh o poloměru 9,15 m.
Brankové území
Brankové území je vyznačeno na obou koncích hrací plochy takto:
Kolmo ke každé brankové čáře se ve vzdálenosti 5,50 m od brankových tyčí vyznačí směrem do hrací plochy čáry 5,50 m dlouhé a jejich koncové body se spojí čárou rovnoběžnou s brankovou čárou. Prostor, který ohraničují tyto čáry a branková čára, se nazývá brankovým územím.
Pokutové území
Pokutové území je vyznačeno na obou koncích hrací plochy takto:
Kolmo ke každé brankové čáře se ve vzdálenosti 16,50 m od brankových tyčí vyznačí směrem do hrací plochy čáry 16,50 m dlouhé a jejich koncové body se spojí čárou rovnoběžnou s brankovou čárou. Prostor ohraničený těmito čárami a brankovou čárou se nazývá pokutové území.
V každém pokutovém území se na pomyslné kolmici k brankové čáře, vedené ze středu brankové čáry, vyznačí ve vzdálenosti 11 m od brankové čáry vhodným způsobem pokutová značka. Od středu každé pokutové značky se mimo pokutové území vyznačí oblouk o poloměru 9,15 m, který se nazývá pokutový oblouk.
Praporky
V každém rohu hrací plochy se umístí nejméně 1,50 m vysoká a nahoře zaoblená tyč, na níž je připevněn praporek.
Stejná tyč s praporkem se může umístit na každé straně hrací plochy proti středové čáře ve vzdálenosti nejméně 1 m od pomezní čáry.
Rohové území
Kolem každého rohového praporku se na hrací ploše vyznačí čtvrtkruh o poloměru 1 m.
Branka
Branka je umístěna uprostřed každé brankové čáry. Každou branku tvoří dvě svislé brankové tyče postavené ve stejné vzdálenosti od rohových praporků, které jsou nahoře spojeny břevnem. Vnitřní strany brankových tyčí jsou od sebe vzdáleny 7,32 m, spodní strana břevna je ve výši 2,44 m nad zemí.
Brankové tyče a břevno musí mít stejnou šířku, ne větší než 12 cm. Branková čára musí být stejně široká jako brankové tyče a břevno. Sítě jsou upevněny na brankových tyčích, na břevně a na zemi za brankou; přitom musí být vhodně vypnuty tak, aby neomezovaly pohyb brankáře.
Brankové tyče a břevno musí být bílé.
Bezpečnostní opatření
Branky musejí být pevně ukotveny k zemi. Přenosné branky mohou být použity jen za předpokladu, že splňují toto ustanovení.

zpět
2. Rozhodnutí IFAB

 1. Jestliže se během utkání břevno posune nebo zlomí, rozhodčí hru přeruší a nechá břevno opravit nebo nahradit novým břevnem. Jestliže oprava branky není možná, rozhodčí utkání ukončí. Provaz nelze pokládat za dostatečnou náhradu břevna. Po opravě břevna naváže rozhodčí hru míčem rozhodčího v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII).
 2. Brankové tyče a břevno musí být zhotoveny ze dřeva, z kovu nebo z jiného schváleného materiálu. Jejich průřez může být čtvercový, obdélníkový, kruhový nebo eliptický a nesmějí být pro hráče nebezpečné.
 3. Na hrací plochu a její příslušenství (včetně brankových sítí a prostoru, který ohraničují) je zakázáno umísťovat jakýkoli druh reklamy, ať pevný nebo pohyblivý. To platí od okamžiku, kdy družstva nastoupí na hrací plochu k zahájení hry až do ukončení prvního poločasu, a od zahájení druhého poločasu do ukončení hry.
 4. Žádné reklamy nesmějí být umístěny zejména na sítích, tyčích či břevnech branek a rohových (středových) praporcích. Na tomto příslušenství nesmí být připevněno ani žádné zařízení (kamery, mikrofony apod.), které přímo nesouvisí se hrou.
 5. Žádné reklamy nesmějí být umístěny na zemi v prostoru technické zóny a do jednoho metru vně čar ohraničujících hrací plochu, jakož i v prostoru branky mezi brankovou čárou a sítí.
 6. Zobrazení emblémů nebo znaků FIFA, konfederací, národních asociací, svazů, lig, klubů a dalších subjektů na hrací ploše a na jejím příslušenství, ať pevném či pohyblivém, je v průběhu utkání zakázáno, a to ve stejném rozsahu, jak je uvedeno v rozhodnutí 3.
 7. Mimo hrací plochu se na brankové čáře ve vzdálenosti 9,15 m od rohového čtvrtkruhu může vyznačit kolmo na brankovou čáru pomocná značka, která při provádění kopu z rohu pomáhá zabezpečit dodržení předepsané vzdálenosti bránících hráčů.

zpět
3. Rozhodnutí ČMFS

 1. V případě, že hrací plocha není způsobilá ke hře a utkání z tohoto důvodu nelze sehrát, jsou družstva povinna dohodnout se na náhradním termínu utkání. Výsledek dohody zaznamená rozhodčí do zápisu o utkání a podepíší ho vedoucí a kapitáni obou družstev.
 2. Šířka a tloušťka brankových tyčí a břevna nesmí být menší než 10 cm a větší než 12 cm. Hrany brankových tyčí a břevna musí být směrem do hrací plochy zaobleny.
 3. Branková čára musí být stejně široká jako je tloušťka brankových tyčí (10 – 12 cm) a vyznačena tak, aby se vnitřní a vnější obrysy čáry kryly s předními a zadními stranami brankových tyčí. Šířka všech ostatních čar na hrací ploše musí být stejná jako je šířka brankové čáry. Čáry musí být vyznačeny tak, aby netvořily žlábek nebo rýhu. Středová značka a pokutové značky se vyznačí bodem o průměru 22 cm.
 4. Hrát soutěžní utkání s poškozenou brankou není dovoleno. Dojde-li při soutěžním utkání k poškození branky, musí ji pořadatel utkání nejpozději do 30 minut uvést do předepsaného stavu. Není-li branka v této lhůtě opravena, rozhodčí soutěžní utkání ukončí a v zápise o utkání podá podrobnou zprávu. Každé jiné utkání lze zahájit nebo dohrát s poškozenou brankou za předpokladu, že hráčům nehrozí nebezpečí zranění.
 5. Je povoleno používat sítí z konopí, juty nebo z umělých vláken. Hrát soutěžní utkání bez sítě nebo s poškozenou brankovou sítí není povoleno. Dojde-li při soutěžním utkání k poškození sítě, musí ji pořadatel utkání nejpozději do 15 minut uvést do předepsaného stavu. Není-li síť v této lhůtě opravena, rozhodčí soutěžní utkání ukončí. Pro opravu poškozené sítě je zakázáno použití drátu nebo jiného podobného materiálu.
 6. Rozměry rohových a středových praporků jsou 60 x 40 cm; praporky musí být zhotoveny z látky výrazné barvy.
 7. Hrát soutěžní utkání bez rohových praporků není dovoleno. Dojde-li při soutěžním utkání k poškození rohového praporku, musí ho pořadatel utkání nejpozději do 15 minut uvést do předepsaného stavu. Není-li rohový praporek v této lhůtě opraven, rozhodčí soutěžní utkání ukončí a v zápise o utkání podá podrobnou zprávu.
 8. Na pomyslném prodloužení středové čáry se ve vzdálenosti nejméně 1 m od pomezních čar mohou umístit středové praporky. Středové praporky slouží pouze pro lepší orientaci hráčů na hrací ploše a nejsou povinnou součástí příslušenství hrací plochy, proto se bez nich utkání může sehrát.
 9. Příslušný řídící orgán je oprávněn povolit hrát utkání žactva na hracích plochách, jejichž rozměry jsou menší, než je stanoveno pravidlem.
 10. Brankové tyče a břevno musí být bílé, přičemž za bílou barvu se považuje i barva stříbřitá.

zpět
4. Výklad k pravidlu

Všeobecná ustanovení

 1. Vybavení hřiště a příslušenství hrací plochy určují Pravidla fotbalu a upřesňuje Soutěžní řád, případně i Rozpis příslušné soutěže.
 2. Brankové, pokutové a rohové území musí mít předepsané rozměry i při minimálních rozměrech hrací plochy. Vzdálenosti 5,5 m pro vyznačení brankového a 16,5 m pro vyznačení pokutového území se měří od vnitřních okrajů brankových tyčí a vnějších okrajů brankových čar. Vzdálenost 11 m pro vyznačení pokutové značky se měří od vnějšího okraje brankové čáry ke středu pokutové značky. Střed pokutové značky je zároveň středem pro vyznačení pokutového oblouku.
 3. Soutěžní utkání nelze hrát bez sítí. Před utkáním se rozhodčí přesvědčí, zda brankové sítě jsou řádně upevněny a zda nejsou poškozeny. Sítě musí být vypnuty a upevněny tak, aby nemohly vzniknout nejasnosti při dosažení branky a jejich umístění musí brankářům poskytovat bezpečný a dostatečný prostor pro volný pohyb. Zjistí-li rozhodčí závady, postupuje stejně, jako v případě rozhodování o způsobilosti hrací plochy (viz čl. 14). Nelze-li závady odstranit, utkání nezahájí.
 4. Zjistí-li rozhodčí při přátelském utkání, že na sítích jsou neodstranitelné závady nebo sítě nejsou k dispozici, bude utkání řídit. Upozorní však kapitány družstev, že při rozhodování o dosažení branky bude spoléhat jen na svůj postřeh, a protože nemůže vyloučit omyl, předem odmítne případné námitky.
 5. Čáry ohraničující příslušná území jsou jejich součástí. Pro hru to znamená, že:
  a) přestupek na pomezní nebo na brankové čáře je přestupkem na hrací ploše,
  b) přestupek na čáře pokutového území je přestupkem v pokutovém území,
  c) je-li míč na pomezní nebo na brankové čáře nebo ve vzduchu nad některou z těchto čar, byť i jen malou částí, je stále na hrací ploše, a tedy i ve hře.
 6. Středová čára je součástí obou polovin hrací plochy. Proto hráč stojící na středové čáře je na vlastní polovině hrací plochy.
 7. Kolem hrací plochy se zpravidla zřizuje pevné zábradlí nebo ohrazení, jehož umístění a tvar podléhá schválení řídícího orgánu. Pro zajištění bezpečnosti hráčů se má umístit ve vzdálenosti nejméně 4 m od brankových a 2 m od pomezních čar.
 8. Prostor, kterým rozhodčí a hráči procházejí z kabin na hrací plochu, musí být oddělen od hlediště a zabezpečen proti vniknutí diváků.
 9. K vybavení hřiště patří i kryté lavičky pro členy družstev. Lavičky pro členy družstev musí být odděleny od hlediště, musí být zabezpečeny proti vhazování předmětů z hlediště a mají umožňovat sezení pro 12 osob (pokud není Soutěžním řádem nebo Rozpisem soutěže stanoveno jinak).
 10. Zjistí-li rozhodčí na hrací ploše nebo v její bezprostřední blízkosti závady, např. předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost hráčů, požádá hlavního pořadatele o jejich odstranění; přitom postupuje stejně, jako v případě rozhodování o způsobilosti hrací plochy (viz čl. 14). Nelze-li závady odstranit, utkání nezahájí.
 11. Na hrací plochu nebo její příslušenství se nesmějí umísťovat žádné reklamy nebo emblémy. Rozhodnutí IFAB (č. 3 a 4) však není směrováno proti používání reklam přenosného charakteru, např. vlajkám, umístěným před utkáním nebo o poločasové přestávce na hrací plochu. Tyto reklamy však musí být před nástupem družstev na hrací plochu odstraněny.Způsobilost hrací plochy
 12. O způsobilosti hrací plochy rozhoduje jedině a s konečnou platností rozhodčí. Při rozhodování o způsobilosti hrací plochy musí rozhodčí dbát, aby sport zbytečně nepoškodil.
 13. Před zahájením hry se rozhodčí přesvědčí, zda hrací plocha je způsobilá pro hru. Rozhodčí hru nezahájí, zjistí-li, že stav hrací plochy neumožňuje regulérní průběh utkání nebo že by mohl přivodit zranění hráčů.
 14. Zjistí-li rozhodčí, že hrací plocha je nezpůsobilá ke hře, ale že podle jeho názoru ji lze do způsobilého stavu uvést, požádá hlavního pořadatele o odstranění zjištěných závad. V případě, že se hrací plochu nepodaří uvést do způsobilého stavu do úředně stanoveného začátku utkání, ale je oprávněný předpoklad, že pořadatel utkání je schopen závady odstranit, vyčká rozhodčí dále, nejdéle však předepsanou čekací dobu, tj. nejvýše do 20 minut po úředně stanoveném začátku utkání a potom s konečnou platností rozhodne.Skutečnost, že pořadatel ve smyslu tohoto článku odstraňuje zjištěné závady, nezbavuje družstva povinnosti splnit předepsané formality, tj. zejména řádně vyplnit zápis o utkání a zajistit převléknutí hráčů do sportovní výstroje.
 15. Je-li hrací plocha podle názoru rozhodčího nezpůsobilá ke hře a je zřejmé, že zjištěné závady nebude možno odstranit ani v čekací době, oznámí rozhodčí rozhodnutí o nezpůsobilosti hrací plochy kapitánům a vedoucím družstev ihned poté, jakmile to zjistí. Vedoucí družstev vyplní zápis o utkání a zabezpečí splnění všech předepsaných náležitostí včetně případné kontroly totožnosti hráčů; ti se však nemusejí převlékat do sportovní výstroje.
 16. Neuzná-li rozhodčí hrací plochu za způsobilou k soutěžnímu utkání, nesmí se na této hrací ploše hrát ani přátelské utkání. Na této hrací ploše nesmí žádné utkání řídit ani jiný kvalifikovaný rozhodčí do doby, než se hrací plocha opět stane způsobilou ke hře.

zpět


C. POČET HRÁČŮ
C1. Usnesení
Hráči
Utkání hrají dvě družstva. Každé družstvo má nejvýše jedenáct hráčů, z nichž jeden musí být brankář. Utkání nesmí být zahájeno, jestliže některé z družstev má méně než sedm hráčů.
Střídání hráčů v soutěžních utkáních
K soutěžním utkáním FIFA, Konfederací a členských zemí FIFA smí družstvo nominovat nejvýše sedm náhradníků. Z nominovaného počtu náhradníků smějí být do hry nasazeni nejvýše tři.
Herní řád každé soutěže musí obsahovat jasné ustanovení, kolik náhradníků smí družstvo k utkání nominovat. Tento počet je nejméně tři a nejvýše sedm náhradníků.
Střídání hráčů v ostatních utkáních
V každém jiném utkání smí být do hry nasazeni náhradníci, jestliže družstva se dohodnou na maximálním počtu náhradníků, které smějí nasadit do hry a před utkáním o dohodě informují rozhodčího. V případě, že se družstva na počtu náhradníků nedohodnou, nebo v případě, že výsledek vzájemné dohody nesdělí před utkáním rozhodčímu, smí každé družstvo nasadit do hry nejvýše tři náhradníky.
Všechna utkání
V každém utkání musí být jména náhradníků, nominovaných k utkání, rozhodčímu oznámena nejpozději před zahájením hry. Náhradníci, jejichž jména nebyla před utkáním oznámena rozhodčímu, nesmějí být nasazeni do hry.
Průběh střídání
Kteréhokoli hráče může vystřídat náhradník při dodržení těchto podmínek:
– Rozhodčí musí být o zamýšleném střídání napřed informován.
– Náhradník smí vstoupit na hrací plochu až poté, co ji opustí střídaný hráč a on dostane ke vstupu na hrací plochu od rozhodčího
souhlas.
– Náhradník smí vstoupit na hrací plochu od středové čáry a jen v době, kdy je hra přerušena.
– Střídání hráčů je ukončeno vstupem náhradníka na hrací plochu.
– Vstupem na hrací plochu se náhradník stává hráčem a hráč, kterého náhradník vystřídal, jím přestává být.
– Hráč, který byl vystřídán, se v tomtéž utkání nesmí znovu zúčastnit hry.
– Všichni náhradníci podléhají autoritě a pravomoci rozhodčího bez ohledu na to, zda byli či nebyli nasazeni do hry.
Výměna brankáře
Kterýkoli hráč si smí kdykoli v průběhu hry vyměnit místo se svým brankářem, jestliže rozhodčí bude o výměně předem informován a jestliže výměna se provede v době, kdy hra bude přerušena.
Trestní ustanovení
Jestliže náhradník vstoupí na hrací plochu bez souhlasu rozhodčího rozhodčí přeruší hru, napomene náhradníka tím, že mu ukáže žlutou kartu, a vykáže ho z hrací plochy, hru naváže míčem rozhodčího v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII).
Jestliže si hráč vymění místo s brankářem, aniž si před tím vyžádá souhlas rozhodčího rozhodčí nechá pokračovat ve hře bez přerušení, při nejbližším přerušení hry napomene oba provinivší se hráče tím, že jim ukáže žlutou kartu.
Při jiném porušení tohoto pravidla rozhodčí provinivšího se hráče napomene tím, že mu ukáže žlutou kartu.
Navázání hry
Jestliže rozhodčí přeruší hru, aby hráče napomenul naváže hru nepřímým volným kopem, který provede hráč soupeře v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII).

Vyloučení hráče nebo náhradníka
Za hráče, který byl vyloučen z účasti na hře před zahajovacím výkopem, smí nastoupit pouze některý z nahlášených náhradníků. Za nahlášeného náhradníka, který byl před začátkem utkání nebo v jeho průběhu vyloučen z účasti na hře, nesmí být doplněn jiný náhradník.

zpět

C2. Rozhodnutí IFAB
1. Základní ustanovení pravidla III o minimálním počtu hráčů v družstvu může upravit národní svaz. IFAB je však toho názoru, že utkání by nemělo pokračovat, klesne-li počet hráčů v některém z obou družstev pod sedm.
2. Kterýkoli z funkcionářů družstva smí v průběhu hry udělovat hráčům taktické pokyny, ihned po jejich udělení ale musí zaujmout své místo na lavičce pro členy družstva. Žádný z funkcionářů družstva nesmí opustit technickou zónu a vždy se musí chovat korektně.

zpět

C3. Rozhodnutí ČMFS
1. Minimální počet hráčů v družstvu je sedm.
2. Každé družstvo je oprávněno vystřídat kdykoli v průběhu utkání kteréhokoli hráče, ale jen v době, kdy je míč ze hry. Kapitán družstva je povinen informovat rozhodčího o tom, že jeho družstvo hodlá střídat hráče.
a) V soutěžních utkáních musí před utkáním každé družstvo uvést do zápisu o utkání náhradníky družstva v počtu nejvýše sedmi osob, ze kterých smí v průběhu utkání vystřídat nejvýše tři hráče (pokud není Soutěžním řádem nebo Rozpisem soutěže stanoveno jinak).
b) V přátelských utkáních se počet střídajících hráčů řídí dohodou zúčastněných družstev. S výsledkem dohody musí být rozhodčí seznámen již před zahájením utkání. Pokud rozhodčí není před zahájením utkání seznámen s dohodou o počtu střídajících hráčů, nebo pokud se družstva na počtu střídajících hráčů nedohodnou, smí každé družstvo vystřídat nejvýše tři hráče. V přátelských utkáních není družstvo povinno před utkáním uvést do zápisu o utkání jména náhradníků, kapitán družstva je však povinen nejpozději po ukončení utkání zápis o utkání doplnit o provedená střídání.
c) V turnajových utkáních se počet náhradníků, jež je družstvo oprávněno nahlásit k utkání, a počet střídajících hráčů řídí herním řádem turnaje.
3. Hráčům je povoleno osvěžit se v průběhu utkání nápojem, ale pouze na hrací ploše u pomezní čáry poblíž vlastní technické zóny a v době, kdy je míč ze hry. Láhve s nápoji musí být z plastické hmoty a v průběhu utkání musí být umístěny v technické zóně příslušného družstva; hráčům musí být podávány, je zakázáno je na hrací plochu vhazovat. Brankář se smí osvěžit také u své brankové čáry; láhve s nápoji může mít v prostoru své branky mimo hrací plochu umístěné tak, aby nemohly ovlivnit hru.
4. Na lavičce pro členy družstva se mohou při utkání zdržovat pouze příslušníci družstva. Za členy družstva se považují hráči, náhradníci a povolený počet funkcionářů družstva. Za členy družstva se považují i hráči vystřídaní, nebo odvolaní kapitánem ze hry. Vyloučení hráči (náhradníci) a funkcionáři, kteří byli rozhodčím v průběhu utkání vykázáni z prostoru hřiště, jsou i nadále členy družstva, ale na lavičce pro členy družstva a v prostoru hřiště se zdržovat nesmějí.
5. Pro soutěžní utkání se okolo lavičky pro členy družstva vyznačuje technická zóna (pokud není Rozpisem soutěže stanoveno jinak). Pokyny pro vyznačení a využívání technické zóny jsou uvedeny v příloze B Pravidel fotbalu.

zpět
C4. Výklad k pravidlu
Všeobecná ustanovení
1. Utkání může být zahájeno, nastoupí-li za každé družstvo alespoň sedm hráčů, z nichž jeden musí být brankář.

2. Z hráčů nastupujících k utkání musí být jeden vždy kapitán, u jehož jména bylo před zahájením utkání v zápise o utkání připsáno písmeno K (v kroužku). Jestliže je kapitán vystřídán, vyloučen ze hry nebo z jiného důvodu odstoupí ze hry, převezme jeho funkci se všemi právy i povinnostmi zástupce kapitána družstva. U jména zástupce kapitána družstva se v zápise o utkání dodatečně připíší písmena ZK (v kroužku).
Jen kapitán družstva (popřípadě zástupce kapitána družstva) má v průběhu hry právo obracet se vhodným způsobem na rozhodčího, a to pouze v záležitostech týkajících se hry. Jeho jednání musí být vždy stručné, věcné a korektní, jinak se vystavuje nebezpečí, že ho rozhodčí napomene za nesportovní chování, případně vyloučí za hrubé nesportovní chování.

3. Zraní-li se ještě před utkáním hráč družstva, doplní družstvo počet hráčů některým z nahlášených náhradníků, a současně družstvo smí doplnit počet náhradníků o dalšího náhradníka. Zraní-li se ještě před utkáním některý z náhradníků, může družstvo doplnit počet náhradníků o dalšího náhradníka. Provedené změny je nutno zaznamenat v zápise o utkání ještě před zahájením hry. O provedených změnách vyrozumí rozhodčí kapitána soupeřova družstva.
Doklady hráčů
4. Rozhodčí lékařskou prohlídku hráčů nekontroluje. Za platnou lékařskou prohlídku hráčů plně odpovídá oddíl, pokud není Soutěžním řádem stanoveno jinak.

5. V registračním průkazu rozhodčí kontroluje:
a) neporušenost průkazu,
b) shodu názvu oddílu v registračním průkazu a v Rozpisu soutěže, příp. v delegaci k utkání,
c) u mládeže nepřekročení věkové hranice,
d) u průkazů s vyznačeným hostování platnost hostování.
Zjistí-li v registračních průkazech závady, nebo nastoupí-li družstva k utkání bez registračních průkazů, postupuje rozhodčí podle příslušných ustanovení Soutěžního řádu.

6. Jestliže po podepsání zápisu o utkání kapitány obou družstev, ale ještě před zahájením utkání rozhodčí zjistí, že se některý z hráčů nebo náhradníků prokázal cizím registračním průkazem, vyloučí tohoto hráče (náhradníka) z účasti na hře a jeho registrační průkaz zašle společně se zápisem o utkání řídícímu orgánu. Za tohoto hráče smí nastoupit jiný hráč, ale družstvo nesmí doplnit počet náhradníků.

7. Zjistí-li rozhodčí po zahájení utkání, že se některý z hráčů nebo náhradníků prokázal cizím registračním průkazem, vyloučí tohoto hráče ze hry (náhradníka z účasti na hře) a jeho registrační průkaz zašle společně se zápisem o utkání řídícímu orgánu. Za tohoto hráče nesmí nastoupit jiný hráč a družstvo nesmí doplnit počet náhradníků.

8. V přátelských utkáních se kontrola registračního průkazu náhradníka může provést při střídání, pokud nebyla provedena již před zahájením hry.
Doplňování družstva
9. Jestliže družstvo zahájí utkání s menším počtem hráčů než 11, má právo kdykoli v průběhu hry doplnit počet hráčů na 11. Hráči, kteří doplňují družstvo, se považují za osoby na hře zúčastněné, i když se do hry ještě nezapojili.

10. Kontrola registračního průkazu hráče, který doplňuje družstvo, a případná kontrola jeho totožnosti se provedou před vstupem hráče na hrací plochu, pokud tak nebylo učiněno již před utkáním. Rozhodčí zajistí, aby v případě potřeby kapitán družstva doplnil zápis o utkání o poločasové přestávce nebo nejpozději ihned po ukončení utkání.

11. Hráč, který doplňuje družstvo, smí nastoupit do hry jen v době, kdy je míč ze hry. V přerušené hře se od středového praporku ohlásí rozhodčímu a vyčká, až rozhodčí zkontroluje jeho výstroj, případně i registrační průkaz. Na hrací plochu vstoupí až poté, co mu rozhodčí udělí ke vstupu na hrací plochu souhlas.

12. Vstoupí-li hráč, který doplňuje družstvo, na hrací plochu bez svolení rozhodčího v době, kdy je míč ve hře, jedná se o neoprávněný vstup na hrací plochu; rozhodčí hru přeruší, hráče napomene a nařídí ve prospěch soupeřova družstva nepřímý volný kop z místa, kde byl míč v okamžiku přerušení hry (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII). Rozhodčí přitom může uplatnit výhodu ve hře a tohoto hráče napomenout až při nejbližším přerušení hry.
Jestliže hráč z místa za pomezní nebo brankovou čárou vysune do hrací plochy část těla nebo se dotkne míče, který je na hrací ploše, považuje to rozhodčí za vstup na hrací plochu.
Dopustí-li se hráč, který doplňuje družstvo, po neoprávněném vstupu na hrací plochu dalšího přestupku, rozhodčí hru ihned přeruší, a kromě napomenutí za neoprávněný vstup na hrací plochu případně podle povahy přestupku udělí hráči ještě další osobní trest; hru naváže příslušným kopem v místě, kde se hráč dopustil přestupku, pro který rozhodčí přerušil hru (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII).
V případě, že rozhodčí hráče, který doplňuje družstvo, vyloučí ze hry, pokračuje jeho družstvo ve hře s menším počtem hráčů.
Náhradníci a střídání hráčů
13. Každé družstvo smí v době, kdy je míč ze hry, vystřídat kteréhokoli hráče náhradníkem, a to kdykoli během utkání, tedy i o poločasové přestávce nebo v nastavené či v prodloužené době hry. Při provádění kopů z pokutové značky (viz příloha A Pravidel fotbalu) však může být vystřídán pouze zraněný brankář, pokud ovšem jeho družstvo již předtím nevyčerpalo předepsaný počet střídání. Náhradníci se považují za osoby na hře nezúčastněné.

14. Střídání se provádí výhradně v době, kdy je míč ze hry. Náhradník je povinen se vhodným způsobem ohlásit rozhodčímu od středového praporku a vyčkat, až rozhodčí zkontroluje jeho výstroj, případně i registrační průkaz. Na hrací plochu smí vstoupit až poté, co mu rozhodčí udělí ke vstupu na hrací plochu souhlas.
Střídání je ukončeno vstupem náhradníka na hrací plochu. Tímto okamžikem se z náhradníka stává hráč a z vystřídaného hráče osoba nezúčastněná na hře. Pokud střídání nebylo z jakéhokoli důvodu ukončeno, smí se odstupující hráč znovu do hry vrátit. To se vztahuje i na střídání provedené o poločasové přestávce.

15. Vstoupí-li náhradník bez svolení rozhodčího na hrací plochu, a to v době, kdy je míč ve hře, jedná se o neoprávněný vstup na hrací plochu. V případě, že náhradník ovlivní hru, rozhodčí hru přeruší, náhradníka napomene a vykáže z hrací plochy, a hru naváže míčem rozhodčího v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII). V případě, že náhradník neovlivní hru, nemusí rozhodčí hru přerušit ihned.
Dopustí-li se tento náhradník po neoprávněném vstupu na hrací plochu dalšího přestupku, rozhodčí hru ihned přeruší, podle povahy přestupku mu kromě napomenutí za neoprávněný vstup na hrací plochu případně udělí i další osobní trest a hru naváže míčem rozhodčího v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII).
V případě, že rozhodčí tohoto náhradníka vyloučí z účasti na hře, pokračuje jeho družstvo ve hře s menším počtem náhradníků.

16. Kapitán družstva je povinen informovat rozhodčího o tom, že jeho družstvo v průběhu poločasové přestávky vystřídalo hráče náhradníkem, aby rozhodčí mohl zkontrolovat jeho výstroj (registrační průkaz), popřípadě aby kapitán soupeřova družstva mohl provést kontrolu jeho totožnosti. V utkáních mládeže informuje rozhodčího o provedeném střídání společně s kapitánem i vedoucí družstva. Před zahájením druhého poločasu se rozhodčí přesto přesvědčí, zda některé z družstev neprovedlo střídání.

17. Družstvo má právo kdykoli odvolat kteréhokoli svého hráče ze hry, pokud tím počet hráčů družstva neklesne pod sedm. Učiní tak prostřednictvím kapitána družstva, který to v době, kdy je hra přerušena, oznámí rozhodčímu utkání. Hráč, kterého kapitán družstva odvolá ze hry, se v tomto utkání již nesmí vrátit do hry. Smí za něj ale nastoupit náhradník, pokud toto družstvo již předtím nevyužilo povoleného počtu střídání.

18. Vystřídaný (odvolaný) hráč se považuje za osobu na hře nezúčastněnou a až do konce utkání smí zůstat na lavičce pro členy svého družstva; i nadále však podléhá pravomoci rozhodčího a musí být v souladu se zápisem o utkání označen svým číslem.

19. Vstoupí-li vystřídaný (odvolaný) hráč bez svolení rozhodčího na hrací plochu v době, kdy je míč ve hře, a svým vstupem ovlivní hru, rozhodčí hru přeruší, vystřídaného (odvolaného) hráče napomene a vykáže z hrací plochy, a hru naváže míčem rozhodčího v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII). V případě, že vystřídaný (odvolaný) hráč svým vstupem hru neovlivní, nemusí rozhodčí přerušit hru ihned. Provinění vystřídaného (odvolaného) hráče rozhodčí popíše v zápise o utkání.
Dopustí-li se vystřídaný (odvolaný) hráč po neoprávněném vstupu na hrací plochu dalšího přestupku, rozhodčí hru ihned přeruší, a podle povahy přestupku mu případně udělí další osobní trest.

20. Vstoupí-li na hrací plochu vyloučený hráč, postupuje rozhodčí stejně jako ve čl. 19 s tím, že další osobní trest již tomuto hráči neuděluje, ale vykáže ho z prostoru hřiště, a jeho provinění popíše v zápise o utkání.
Výměna hráčů
21. Kterýkoli hráč z pole si může kdykoli v průběhu utkání, ale jen v době, když je míč ze hry, vyměnit své místo s brankářem; tato výměna se nepovažuje za střídání hráčů. Každá výměna, a tedy i ta, která se provede v poločasové nebo jiné přestávce, se však musí vždy předem ohlásit rozhodčímu. Dresy obou hráčů musejí odpovídat příslušným ustanovením pravidla IV.
Zjistí-li dodatečně rozhodčí, že si brankář a jeho spoluhráč z pole vyměnili svá místa bez jeho vědomí, nepřerušuje z toho důvodu hru, ale brankáře i jeho spoluhráče napomene při nejbližším přerušení hry. Jestliže však rozhodčí z tohoto důvodu přece jen hru přeruší, naváže ji míčem rozhodčího v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII).
Opuštění hrací plochy
22. Hráč může bez předchozího svolení rozhodčího úmyslně opustit hrací plochu, jestliže:
a) je zraněn,
b) v útočné nebo obranné akci překročí pomezní nebo brankovou čáru a ihned se na hrací plochu vrátí,
c) opustí hrací plochu, aby nebyl v ofsajdové pozici nebo v ofsajdu,
d) opustí hrací plochu, aby provedl volný kop, kop od branky, kop z rohu nebo vhazování,
e) opustí hrací plochu, aby přinesl míč, který se dostal mimo hrací plochu,
f) opustí hrací plochu, aby uvedl svou výstroj do pořádku nebo aby doplnil její chybějící části.

23. Kromě případů uvedených v čl. 22 si musí každý hráč, který chce opustit hrací plochu, vyžádat svolení rozhodčího; se svolením rozhodčího smí opustit hrací plochu i v době, kdy je míč ve hře. Opustí-li hráč úmyslně hrací plochu bez souhlasu rozhodčího (s výjimkou situací uvedených v čl. 22), jedná se o neoprávněné opuštění hrací plochy a rozhodčí jej při jeho návratu na hrací plochu napomene.
Jestliže se hráč poté, co opustil hrací plochu bez svolení rozhodčího, dopustí v místě mimo hrací plochu dalšího přestupku, udělí mu rozhodčí osobní trest také za tento přestupek. Přeruší-li rozhodčí v těchto případech hru, naváže ji nepřímým volným kopem, který provede hráč soupeřova družstva v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII).
Jestliže rozhodčí kvalifikuje odchod hráče z hrací plochy jako projev hrubého nesportovního chování, vyloučí provinivšího se hráče ze hry.

24. Dostane-li hráč od rozhodčího svolení k opuštění hrací plochy a zmocní-li se při odchodu z hrací plochy míče nebo ovlivní-li jiným způsobem hru, chová se nesportovně. Rozhodčí přeruší hru, napomene provinivšího se hráče a nařídí ve prospěch soupeřova družstva nepřímý volný kop z místa, kde se přestupek stal (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII). Rozhodčí může uplatnit výhodu ve hře; jestliže ji uplatní, napomene provinivšího se hráče až při nejbližším přerušení hry.

25. Chce-li se hráč, který se svolením rozhodčího opustil hrací plochu, vrátit zpět do hry, ohlásí se vhodným způsobem rozhodčímu. Se svolením rozhodčího smí vstoupit na hrací plochu kdykoli; v době, kdy je míč ve hře, se však smí vrátit pouze z místa za pomezní čárou. Hráč, který uváděl do pořádku svoji výstroj, musí s návratem vyčkat, až bude míč ze hry (viz čl. 14 pravidla IV).
Vrátí-li se hráč na hrací plochu bez svolení rozhodčího v době, kdy je míč ve hře, rozhodčí postupuje stejně jako ve čl. 12.
Jestliže hráč opustí neoprávněně hrací plochu a znovu se na hrací plochu bez souhlasu rozhodčího vrátí, a nedopustí se přitom jiného přestupku, za který musí být udělen osobní trest, považuje to rozhodčí pouze za jeden přestupek a potrestá hráče jedním napomenutím. Ve všech ostatních případech ale rozhodčí udělí osobní tresty za všechna provinění, která toho vyžadují.

26. Usoudí-li rozhodčí, že hráč je vážně zraněn, dovolí přístup na hrací plochu nejvýše dvěma funkcionářům družstva (zpravidla lékaři a masérovi), ale pouze k ověření stavu zraněného hráče a případně k jeho dopravě mimo hrací plochu. Rozhodčí nemá připustit ošetřování hráče na hrací ploše, vyjma případu, kdy by se přepravou hráče mimo hrací plochu mohl zhoršit jeho zdravotní stav.

27. Hráč, který z důvodu zranění sám opustil hrací plochu v době , kdy byl míč ve hře, se smí po ošetření se svolením rozhodčího vrátit zpět na hrací plochu kdykoli, ale pouze z místa za pomezní čárou.
Hráč, který opustil hrací plochu (nebo který byl dopraven k ošetření mimo hrací plochu) v době, kdy byl míč ze hry, se smí vrátit zpět na hrací plochu až poté, co míč bude znovu ve hře, a to pouze z místa za pomezní čárou.
Hráč, který opustil hrací plochu s krvácejícím zraněním, se smí na hrací plochu vrátit zpět až poté, co si rozhodčí ověří, že jeho zranění již nekrvácí.

28. Opustí-li hráč hrací plochu, aby oslavil dosažení branky (viz čl. 15 a 16 pravidla X), vyzve ho rozhodčí, aby se neprodleně vrátil zpět. Neuposlechne-li hráč pokynu rozhodčího, napomene ho rozhodčí za nesportovní chování.
Menší počet hráčů
29. Klesne-li v průběhu utkání počet hráčů jednoho družstva pod sedm, rozhodčí utkání ukončí a podá o tom zprávu v zápise o utkání. Rozhodčí ukončí utkání i v případě, když počet hráčů klesne pod sedm těsně předtím, než mohl být proveden nařízený pokutový kop nebo kop z pokutové značky.

30. Má-li některé družstvo na hrací ploše sedm hráčů a jeden z nich v době, kdy je míč ve hře, opustí hrací plochu, takže počet hráčů jeho družstva klesne pod sedm, rozhodčí ihned přeruší hru. Poté u kapitána družstva zjistí, zda tento hráč bude moci pokračovat ve hře, nebo zda má jeho družstvo k dispozici jiného hráče, který by v souladu s pravidly mohl družstvo doplnit. V kladném případě určí rozhodčí přiměřenou lhůtu k doplnění družstva a po doplnění počtu hráčů na sedm naváže hru míčem rozhodčího v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII). Není-li možno doplnit počet hráčů na sedm, rozhodčí utkání ukončí.

31. Obdobně jako v předešlém odstavci postupuje rozhodčí, klesne-li počet hráčů v družstvu pod sedm v důsledku vyloučení hráče ze hry.
zpět


D. MÍČ
D1. Rozměry a materiál
Míč odpovídající pravidlu:
– musí být kulatý,
– musí být zhotovený z kůže nebo jiného schváleného materiálu,
– nesmí mít obvod větší než 70 cm (28 palců) a menší než 68 cm (27 palců),
– na začátku hry nesmí mít hmotnost větší než 450 g a menší než 410 g,
– musí mít vnitřní tlak mezi 0,6-1,1 atm, tj. 600-1100 g/cm2 (měřeno na úrovni moře).

Výměna poškozeného míče
Jestliže během hry míč praskne nebo se stane nezpůsobilým ke hře, rozhodčí přeruší hru a po výměně míče naváže hru míčem rozhodčího v místě, kde se původní míč stal nezpůsobilým ke hře (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII).
Jestliže míč praskne nebo se stane nezpůsobilým ke hře v době, kdy je hra přerušena, vymění se míč a ve hře se pokračuje způsobem odpovídajícím důvodu přerušení hry (výkop, kop od branky, kop z rohu, volný kop, pokutový kop, vhazování míče).
Míč může být během utkání vyměněn jen se souhlasem rozhodčího.

zpět
D2. Rozhodnutí IFAB
1. V soutěžních utkání FIFA a v soutěžních utkáních konaných pod záštitou konfederací se smějí použít pouze míče nesoucí některé ze tří uvedených označení:
– FIFA APPROVED (schváleno FIFA) nebo,
– FIFA INSPECTED (přezkoumáno FIFA) nebo,
– osvědčení INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARDS.
Uvedené označení říká, že míč byl testován a shledán v souladu se specifikací technických požadavků, které byly stanoveny pro každou z výše uvedených kategorií a kterými byly blíže upřesněny základní parametry míče uvedené v pravidle II. Dodatečné technické požadavky pro každou z uvedených kategorií byly přezkoumány a schváleny FIFA a jejich kontrolu provádějí instituce určené FIFA.
Národní asociace si mohou vyhradit právo používat ve svých soutěžích pouze míče nesoucí jedno ze shora uvedených označení.
Ve všech ostatních utkáních musí použitý míč splňovat ustanovení pravidla II.
2. V soutěžních utkáních FIFA a v soutěžních utkáních hraných pod záštitou konfederací a národních svazů nesmějí být na míči jakákoliv reklamní označení nebo symboly s výjimkou symbolů soutěže a s výjimkou oficiální značky výrobce míče. Řídící orgán soutěže může omezit počet a velikost takových symbolů a značek.

zpět
D3. Rozhodnutí ČMFS
1. V utkání žáků je dovoleno použít ke hře míče, jehož obvod je 64-68 cm a jehož hmotnost činí 360-400 g.
2. V utkání žákyň je dovoleno použít ke hře míče, jehož obvod je 62-66 cm a jehož hmotnost činí 340-390 g.
3. Použije-li se v soutěžním utkání ke hře jiného míče, než některého z míčů uvedených v rozhodnutí IFAB č. 1, nesmí na něm být s výjimkou značky výrobce umístěna žádná jiná reklamní značka nebo symbol.

zpět
D4. Výklad k pravidlu
(1) Nejpozději 20 minut před úředním začátkem utkání je pořadatel utkání povinen předat rozhodčímu míč a náhradní míče. Počet náhradních míčů stanoví Soutěžní řád, popřípadě Rozpis soutěže. Všechny míče musí odpovídat ustanovení pravidla. V utkáních hraných při umělém osvětlení nebo vysílaných televizí je dovoleno použít míče s tenkou vrstvou světlého laku.
(2) Před zahájením utkání se rozhodčí přesvědčí, zda míč a náhradní míče mají správný tvar, rozměry a hmotnost, a zda jejich obal odpovídá ustanovením pravidla. Není-li po ruce přístroj na měření tlaku, posoudí rozhodčí správné nahuštění míče podle vlastního uvážení.
(3) Náhradní míče jsou v průběhu utkání uloženy u toho středového praporku, který je blíže k lavičkám pro členy a funkcionáře družstva, pokud není Soutěžním řádem nebo Rozpisem soutěže, popřípadě rozhodčím, stanoveno jinak.
(4) O způsobilosti míče rozhoduje výhradně rozhodčí. Zjistí-li rozhodčí v průběhu utkání, že míč se stal nezpůsobilým ke hře, nebo že se z důvodu značného zvýšení hmotnosti stal nebezpečným pro hráče, zajistí jeho výměnu. Předepsaná hmotnost míče platí pouze pro začátek utkání a za sychravého nebo deštivého počasí se jeho hmotnost může v průběhu utkání poněkud zvýšit. Tím se však míč ještě nestává nezpůsobilým ke hře.
(5) Na upozornění kapitána družstva je rozhodčí povinen provést kontrolu míče. Kontrolu míče provede v přerušené hře a zjistí-li na míči závadu, zajistí jeho výměnu. Přeruší-li rozhodčí z tohoto důvodu hru, učiní tak až v okamžiku, kdy tím nebude poškozeno žádné z družstev. Hru naváže míčem rozhodčího v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry (s ohledem na zvláštní ustanovení k pravidlu VIII).
(6) Náhradní míč musí pořadatel utkání na pokyn rozhodčího dodat ihned. Nedodá-li pořadatel náhradní míč ihned, stanoví rozhodčí k jeho dodání přiměřenou lhůtu, nejvýše však 5 minut. Není-li náhradní míč ani po uplynutí stanovené lhůty k dispozici, rozhodčí utkání předčasně ukončí, a v zápise o utkání podá podrobnou zprávu.
(7) Jestliže míč praskne nebo se stane nezpůsobilým ke hře v době, kdy je hra přerušena, vymění se míč a ve hře se pokračuje způsobem odpovídajícím důvodu přerušení hry. To platí i pro případ, že měla být hra navázána míčem rozhodčího.
(8) Stane-li se míč nezpůsobilým ke hře nebo praskne-li míč dříve, než je správně proveden některý kop, vhazování nebo míč rozhodčího, nechá rozhodčí po výměně míče příslušný kop, vhazování nebo míč rozhodčího opakovat.
(9) Octne-li se v době, kdy je míč ve hře, na hrací ploše další míč, a je-li tím ovlivněna hra, rozhodčí hru přeruší a po odstranění druhého míče z hrací plochy naváže hru míčem rozhodčího v místě, kde byl původní míč v okamžiku přerušení hry (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII).
(10) Míč schválený rozhodčím ke hře zůstává pod dohledem rozhodčího až do konce utkání, tedy i o poločasové přestávce. Schválené náhradní míče jsou pod dohledem pořadatele utkání.
zpět


E. VÝSTROJ HRÁČŮ
E1. Základní pravidla
Bezpečnost
Hráč nesmí mít na sobě nic, čím by mohl ohrozit sebe nebo jiného hráče (včetně všech druhů šperků).
Základní výstroj
Povinnou základní výstroj hráče tvoří:
– dres nebo tričko,
– trenýrky (pokud jsou pod nimi termokalhoty, musí být stejné barvy jako trenýrky nebo barvy, která na trenýrkách převládá),
– stulpny (podkolenky)
– chrániče holení,
– kopačky.
Chrániče holení
– musí být zcela zakryty punčochami,
– musí být zhotoveny z vhodného materiálu (z gumy, plastu nebo podobné hmoty),
– musí poskytovat přiměřenou ochranu před zraněními.
Brankáři
Oblečení brankářů se musí lišit barvou od oblečení ostatních hráčů, rozhodčího a jeho asistentů.

TRESTNÍ USTANOVENÍ
Při porušení tohoto pravidla:
– rozhodčí nemusí přerušit hru,
– rozhodčí vyzve hráče, který má závadu na výstroji, aby opustil hrací plochu a uvedl svoji výstroj do pořádku,
– hráč, který neuvede svoji výstroj do pořádku do nejbližšího přerušení hry, musí opustit hrací plochu,
– hráč, kterého rozhodčí vykázal z hrací plochy, se smí vrátit zpět na hrací plochu pouze se souhlasem rozhodčího,
– rozhodčí dříve, než udělí hráči souhlas k návratu na hrací plochu, musí zkontrolovat, zda hráč uvedl svoji výstroj do pořádku,
– rozhodčí smí hráči udělit souhlas k návratu na hrací plochu pouze v době, kdy je míč ze hry.
Hráče, kterého rozhodčí pro porušení tohoto pravidla vykázal z hrací plochy a jenž se na ni bez jeho souhlasu vrátil, rozhodčí napomene.
Navázání hry
Jestliže rozhodčí přeruší hru, aby hráče napomenul – nařídí nepřímý volný kop, který provede hráč soupeře z místa, kde byl míč v okamžiku přerušení hry (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII).

zpět
E2. Rozhodnutí IFAB
1. Hráč nesmí na hrací ploše odhalit nátělník (spodní prádlo) s jakýmikoli hesly nebo reklamními nápisy. Hráč, který si svlékne dres a tím odkryje takové nápisy na svém spodním prádle, bude potrestán řídícím orgánem soutěže.
2. Dresy hráčů musí být opatřeny rukávy.

zpět
E3. Rozhodnutí ČMFS
1. Hrát bez obuvi je zakázáno. Hráči mohou mít jakoukoli rovnocennou sportovní obuv odpovídající ustanovení pravidla; gumotextilové kopačky se považují za sportovní obuv rovnocennou kopačkám koženým.
2. Používání kopaček s vyměnitelnými kolíky není omezeno, pokud není Soutěžním řádem nebo Rozpisem soutěže stanoveno jinak.
3. Rozhodčí nedovolí nastoupit hráči v takových kopačkách, jejichž kolíky mají ostré hrany, z jejichž kolíků vystupují kovové upevňovací části nebo jejichž kolíky jsou zlomené, dále pak v kopačkách s kolíky, jejichž délka a průměr by podle názoru rozhodčího mohly být nebezpečné pro ostatní hráče.
4. Používání chráničů holení je povinné pro všechny kategorie.
5. Každý hráč odpovídá za svoji výstroj. V utkáních mládeže odpovídá za správnou výstroj hráčů i vedoucí družstva.

zpět
E4. Výklad k pravidlu
(1) Před zahájením utkání je rozhodčí povinen zkontrolovat výstroj hráčů, především kolíky na kopačkách a chrániče holení. Pravidlo nestanovuje, jak mají vypadat a jaké rozměry mají mít kolíky na kopačkách hráčů. Rozhodčí však odpovídá za to, že nepřipustí ke hře hráče, jejichž obuv by pro zdraví hráčů mohla být nebezpečná.
(2) Neliší-li se podle názoru rozhodčího dostatečně barva oblečení hráčů a brankářů obou družstev, je na pokyn rozhodčího povinen oblečení změnit pořádající oddíl (pokud není Soutěžním řádem nebo Rozpisem soutěže stanoveno jinak). Ke změně oblečení může se souhlasem rozhodčího nebo na jeho pokyn dojít i o poločasové přestávce.
Rozhodčí musí dbát, aby se barva oblečení jeho i jeho asistentů zřetelně lišila od barev oblečení hráčů obou družstev. V případě potřeby je proto pořádající oddíl povinen zapůjčit rozhodčímu (asistentům rozhodčího) vhodný sportovní úbor odlišné barvy.
(3) Výstroj hráčů musí být přinejmenším na zadní straně dresů opatřena zřetelnými, nejméně 25 cm vysokými číslicemi. Čísla na výstroji hráčů musí souhlasit s čísly uvedenými u jejich jmen v zápise o utkání. Správnost očíslování hráčů potvrzuje kapitán družstva před utkáním svým podpisem na zápisu o utkání.
Pokud Soutěžní řád nebo Rozpis soutěže nestanoví jinak, použije brankář číslo 1, ostatní hráči čísla 2 až 11, náhradníci číslo 12 a vyšší.
(4) Kapitán družstva musí být na levém rukávě označen zřetelnou, nejméně 5 cm širokou páskou z látky barvy výrazně odlišné od barvy jeho dresu. To platí i pro hráče (brankáře), který v průběhu hry převezme funkci kapitána družstva.
(5) Se souhlasem rozhodčího si za nepříznivého nebo chladného počasí mohou hráči pod výstroj obléci punčochové nebo teplákové kalhoty, všichni hráči jednoho družstva však musí být oblečeni jednotným způsobem. Brankář smí v teplákových kalhotách nastoupit kdykoli. Oblečení teplákových kalhot nezbavuje hráče ani brankáře povinnosti použít trenýrky, stulpny a chrániče holení.
(6) Spodní oteplovací kalhoty (termokalhoty) mohou kdykoli použít hráči i jednotlivě za předpokladu, že tyto kalhoty mají stejnou barvu jako trenýrky a sahají nad koleno. Jsou-li trenýrky vícebarevné, musí mít oteplovací kalhoty tu barvu, která na trenýrkách převládá.
(7) Brankář může jako ochranu proti oslnění použít čepici, ale jen s měkkým látkovým štítkem.
(8) Dospělý hráč, který nosí brýle, může v utkání hrát, avšak před zahájením hry podpisem v zápise o utkání potvrdí prohlášení, že „hraje v brýlích na vlastní nebezpečí a odpovídá i za možné zranění jiných hráčů“.
Za hráče mladších 18ti let, kteří nosí brýle, nesou odpovědnost rodiče hráče nebo jejich zákonní zástupci. Ti proto před soutěží (nebo případně i před utkáním) předají vedoucímu družstva písemné prohlášení, kterým svoji odpovědnost potvrdí. Před utkáním potom hráč a vedoucí družstva svými podpisy v zápise o utkání stvrdí, že uvedené prohlášení mají k dispozici.
(9) Rozhodčí nedovolí nastoupit hráči, který má na sobě předměty nebezpečné pro ostatní hráče nebo i pro hráče samotného. Takovým předmětem může být např. prsten, čelenka, vlasová síťka, protéza, sádrový obvaz, kovová přezka, náramek, náramkové hodinky, řetízek, náušnice nebo jiný šperk.
(10) Při výměně hráčů se hráč nastupující do branky musí převléknout do dresu, jehož barva je odlišná od barev dresů hráčů obou družstev, brankáře soupeře a od barvy úboru rozhodčího i jeho asistentů. Původní brankář, který bude po výměně hrát v poli, musí mít dres barvy shodné s barvou dresů ostatních hráčů jeho družstva. Po výměně hráčů nesmí být číslo na dresu hráče ani brankáře shodné s číslem, pod kterým je v zápise o utkání uveden jiný hráč. Všechny změny v číslování hráčů rozhodčí uvede do zápisu o utkání.
Závada na výstroji
(11) Zjistí-li rozhodčí před zahájením hry na výstroji hráče závadu, kterou lze odstranit, vyzve hráče, aby svoji výstroj uvedl do pořádku. Po odstranění závady na výstroji se může tento hráč zúčastnit hry. Zahájení hry se však z tohoto důvodu nesmí zdržet.
Zjistí-li rozhodčí před zahájením hry na výstroji hráče závadu, kterou nelze odstranit, např. tvrdý sádrový obvaz, nepřipustí tohoto hráče ke hře. Za tohoto hráče však smí nastoupit jiný hráč a družstvo smí doplnit počet náhradníků.
(12) Zjistí-li rozhodčí po zahájení hry na výstroji hráče závadu, kterou nelze odstranit, vykáže tohoto hráče z hrací plochy. Tento hráč se nesmí zúčastnit další hry, smí jej však vystřídat náhradník, pokud již družstvo nevyčerpalo povolený počet střídání.
(13) Zjistí-li rozhodčí po zahájení hry na výstroji hráče závadu, kterou lze odstranit, nemusí ihned přerušit hru, ani když se hráč se závadou na výstroji zapojí do hry; vhodným způsobem ihned vyzve hráče, aby svoji výstroj uvedl do pořádku s tím, že pokud tak neučiní, vykáže ho při nejbližším přerušení hry z hrací plochy. Hráče, který neuposlechne výzvy rozhodčího k opuštění hrací plochy, napomene rozhodčí za nesportovní chování.
(14) Chce-li se hráč, kterého rozhodčí pro závadu na výstroji vykázal z hrací plochy, na hrací plochu vrátit zpět, musí vyčkat, až bude míč ze hry; poté se ohlásí kdekoli od pomezní čáry rozhodčímu, který se přesvědčí, zda jeho výstroj odpovídá ustanovením pravidla. Na hrací plochu smí vstoupit, až když mu rozhodčí ke vstupu udělí souhlas. Hráče, který vstoupí na hrací plochu bez souhlasu rozhodčího, napomene rozhodčí za neoprávněný vstup na hrací plochu (viz čl. 12 pravidla III).
(15) Přerušil-li rozhodčí hru, aby zkontroloval výstroj hráče, nebo aby vykázal hráče z hrací plochy pro uvedení výstroje do pořádku, a předtím nebylo porušeno jiné pravidlo, naváže rozhodčí hru míčem rozhodčího v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII).
(16) Na upozornění kapitána, že výstroj některého hráče soupeřova družstva neodpovídá ustanovením tohoto pravidla, je rozhodčí povinen zkontrolovat výstroj hráče, učiní tak však až při nejbližším přerušení hry.
(17) Pokud během utkání dojde k neopravitelnému poškození výstroje hráče, je v kompetenci rozhodčího povolit její výměnu. Jedná-li se o dres, smí hráč použít pouze dresu s takovým číslem, které ještě nebylo uvedeno u jeho družstva v zápise o utkání. Hráč však nesmí ve hře pokračovat s dresem bez čísla, případně s výstrojí jiné barvy, než je barva výstroje jeho družstva.
(18) Rozhodčí musí dbát, aby výstroj hráčů byla bez závad nejen z hlediska bezpečnosti hráčů, ale i z hlediska sportovního a estetického. Proto se za závadu na výstroji považuje roztržené tričko nebo trenýrky, shrnuté stulpny, ale i vyhrnutí trička nad pás apod.
(19) Jestliže hráč má na výstroji nebo na spodním prádle emblém, reklamu či jiný nápis, který je v rozporu s ustanovením pravidla, a v průběhu utkání bude viditelný (např. při oslavách branky), rozhodčí nezasahuje, ale porušení pravidla popíše v zápise o utkání.

zpět