Stanovy

I. Základní ustanovení

1. Sportovní klub Bohuslavice je sdružením sportovních a tělovýchovných oddílů, které svou činnost provozují nebo hodlají provozovat na území obce Bohuslavice.

2. Sídlem Sportovního klubu Bohuslavice je obec Bohuslavice, okres Opava.

II. Poslání a cíle

3. Základním posláním Sportovního klubu Bohuslavice (dále jen SK) je zabezpečení nejen rozvoje sportu na soutěžní úrovni, ale i zabezpečení sportovního a tělovýchovného vyžití obyvatel.

4. Ke splnění svého základního poslání si SK stanoví tyto cíle a úkoly:

a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojeni do sportovních tělovýchovných aktivit, vytvářet pro ni materiálové a tréninkové podmínky;

b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže;

c) vytvářet ekonomickou základnu pro splnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností;

d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá;

e) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v SK k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit širokou informovanost v oblasti tělesné kultury vůbec;

f) hájit zájmy sdružených oddílu uvnitř SK i navenek, za tim účelem spolupracovat s místními orgány státní moci a správy, s ostatními organizacemi i jednotlivci;

g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci, zejména formou veřejně prospěšných akcí.

III. Orgány SK

5) Nejvyšším orgánem SK je valná hromada složená ze zástupců všech sdružených oddílů. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok.

Pokud o její svolání požádá jedna třetina členů SK, popř. výkonný výbor SK nebo její předseda, koná se nejpozději do jednoho měsíce od takového podnětu.

6) Valná hromada zejména:

a) rozhoduje o vzniku a zániku SK, v případě zániku o majetkovém vypořádání;

b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice SK;

c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov SK;

d) volí výkonný výbor a revizní komisi;

e) rozhoduje o přijetí nového oddílu;

f) rozhoduje o vyloučení oddílu z SK v případě, že jeho činnost je v rozporu se zákonem o sdružování občanů;

g) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku SK, schvaluje rozpočet výkonného výboru a příspěvky oddílům;

h) stanoví hlavní směry činnosti SK pro příští období;

ch) schvaluje a vydává organizační řád SK a další interní předpisy, ve kterých upraví vnitřní vztahy SK.

7. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu dvoutřetinové většiny přítomných za nadpoloviční přítomnosti všech účastníků, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

8. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor SK. Výkonný výbor SK zabezpečuje plnění úkolů SK v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

9. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základny na každé valné hromadě. Vždy však má předsedu, tajemníka a hospodáře. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.

10. Výkonný výbor plní zejména tyto úkoly:

a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady;

b) organizuje a řídí hospodářskou činnost SK;

c) připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČSTV a jiných organizací;

d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku SK v souladu s usnesením valné hromady a s posláním SK;

e) spolupracuje se sportovními svazy při řešení problémů jednotlivých odddílů a odborů;

f) zabezpečuje koordinaci činnosti SK v rámci ČSTV;

g) zajišťuje operativní spolupráci SK s místními orgány státní moci a správy, podniky, ostatními TJ a jinými organizacemi i jednotlivci;

h) k zabezpečení činnosti SK vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu.

K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

11. Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Počet jejich členů a její statut schvaluje valná hromada.

Valná hromada může podle potřeby zvolit další komise a orgány.

IV. Společné zásady členství

12. Členem SK se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním SK, pokud se stane členem některého z oddílů SK. O přijetí za člena rozhoduje oddíl, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství, schválených valnou hromadou. Obecné zásady členství upraví rovněž konkrétní práva a povinnosti člena SK.

13. Výši členských příspěvků stanoví oddíly, přičemž takto získáné prostředky si v plném rozsahu ponechávají.

14. Je možné i členství k SK bez členského vztahu k oddílu. O vzniku takového členského poměru rozhoduje v jednotlivých případech výkonný výbor.

15. Členství kolektivů, které nejsou sportovními nebo tělovýchovnými oddíly a jejichž náplní činosti je mimo jiné sport nebo tělesná kultura, je možné založit smlouvou. Takovou smlouvu schvaluje valná hromada.

16. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním předpisem.

V. Majetek SK a hospodaření

17. Zdrojem majetku SK jsou zejména:

a) příspěvky členů SK bez členského vztahu k oddílu;

b) příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti;

c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti;

d) příspěvky a dotace od sportovních svazů;

e) státní příspěvky a dotace od ČSTV a jiných organizací;

f) majetek převedený do vlastnictví SK jako nástupnické organizaci ČSTV, a to na základě její vlastní žádosti podle stanov ČSTV;

g) majetek převedený do vlastnictví SK členem SK.

18. Majetek SK ve vlastnictví SK jako celku. Oddílům může být majetek SK svěřen do užívání (správy), pokud jej oddíl bezprostředně potřebuje k zabezpečení své činosti.

19. Kromě majetku, ke kterému má SK vlastnické právo, může hospodařit s národním nebo jiným majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření.

Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy.

20. O převodech správy majetku podle čl. 18 i o nabývání a pozbývání majetku SK a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje výkonnný výbor.

21. Hospodaření s majetkem SK upraví valná hromada přijetím zásad pro hospodaření s majetkem, ve kterých rovněž stanoví podmínky ostrahy majetku SK a ostatního majetku.

22. Vlastní hospodářská činnost SK se řídí interním předpisem – zásadami schválenými valnou hromadou. Tyto zásady rovněž upraví postup SK při jejím případneém vstupu do akciové společnosti, zřízení podniků apod. Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám a zájmům SK i jednotlivých oddílů.

23. SK prostřednictvím výkonného výboru organizuje hospodářské styky s ostatními fyzickými i právnickými osobami. Pro hospodářskou spolupráci se zahraničím může SK zřídit devizový účet u příslušného peněžního ústavu.

24. Pokladní a účetní operace se řídí obecně závaznými právními předpisy.

25. Jménem SK vystupuje předseda nebo jiný pověřený člen výkonného výboru a tajemník SK. K platnosti úkonu předsedy oddílu jménem SK je zapotřebí dodatečného schválení výkonného výboru.

VI. Přechodná a závěrečná ustanovení

26. Na základě usnesení mimořádného sjezdu ČSTV ze dne 25.3.1990 se Sportovní klub Bohuslavice považuje za nástupnickou organizaci ČSTV podle stanov Českého svazu tělesné výchovy.

27. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace dne 29.11.1990

V Bohuslavicích                                                                                    dne 8.11.1990


Dodatek č.1

V návaznosti na zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podníkání se doplňuje

Bod 17, odstavec 4

Vlastní hospodářskou činností se rozumí

a) koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej;

b) hostinská činost;

ve smyslu § 33 zákona č. 455/1991 Sb., kterým se klasifikují živnosti obchodní.

Bod 22

Vlastní hospodářská činnost SK se řídí ustanoveními zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a interním předpisem – zásadami schválenými valnou hromadou. Tyto zásady rovněž upraví postup SK při jejím případném vstupu do akciové společnosti, zřízení podnikáníapod. Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám a zájmům SK i jednotlivých oddílů.

Tento dodatek ke stanovám Sportovního klubu Bohuslavice nabývá účinnosti dnem registrace dne 4.12.1992.